Zapewniam wysoki poziom oferowanych usług, każdorazowe, indywidualne podejście do wyceny, bezstronność, kierowanie się etyką zawodową. Proces szacowania poprzedzony jest oględzinami nieruchomości, wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną i dogłębną analizą rynku. Zapraszam do współpracy.

Usługi wyceny

Nieruchomości mieszkaniowe

Nieruchomości mieszkaniowe

 • wyodrębnione lokale mieszkalne
 • domy mieszkalne jedno- i wielorodzinne
 • spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego
Nieruchomości komercyjne i przemysłowe

Nieruchomości komercyjne i przemysłowe

 • lokale niemieszkalne (pow. biurowe, handlowo-usługowe i inne)
 • hale produkcyjne
 • hotele
 • budynki gospodarcze
 • składy i magazyny
 • inne budynki o charakterze komercyjnym
Grunty rolne i budowlane

Grunty rolne i budowlane

 • działki budowlane
 • działki rolne
 • nieruchomości leśne
 • działki inwestycyjne
Inne

Inne

 • sady i ogrody działkowe
 • nieruchomości gruntowe ze złożami kruszyw naturalnych
 • ograniczone prawa rzeczowe (np. służebności gruntowe, przesyłu, osobiste i inne)
 • maszyny i urządzenia trwale związane z nieruchomością

Cele wyceny i jej podstawy prawne

Podstawy prawne wyceny nieruchomości zawarte są w następujących aktach prawnych:

– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 11 czerwca 2015r poz. 782)

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz.2109)

a także Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych do obowiązkowego stosowania lub na zasadzie dobrej praktyki.

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra właściwego d/s budownictwa. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określenia wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy jest autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości sporządzoną wyłącznie w formie pisemnej.

Proponowane usługi związane z wyceną sporządza się m.in. do celów:

 • zabezpieczenia kredytu bankowego (wpis hipoteczny);
 • sprzedaży lub zakupu nieruchomości;
 • ustalenia podatku od spadku i darowizny;
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • postępowania sądowego (spadki, podział majątku, poniesione nakłady i inne);
 • postępowania egzekucyjnego (sądowe, administracyjne);
 • szeroko pojętego postępowania wywłaszczeniowego;
 • określenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału i scalenia nieruchomości;
 • określenia opłaty planistycznej;
 • określenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
 • określenia szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury technicznej (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.);
 • określenia służebności osobistej, gruntowej i przesyłu;
Koszt wyceny

Koszt wyceny

ustalany jest w każdym przypadku indywidualnie i nie zależy on od wartości wycenianej nieruchomości. Koszt zależy od takich czynników jak: rodzaj nieruchomości oraz czas i koszty poniesione przez rzeczoznawcę przy wykonywaniu czynności związanych z wyceną.

O mnie

Sławomir Urbel
- rzeczoznawca majątkowy (nr uprawnień 5498);
- ukończył studia magisterskie na Wydziale Rolnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu (specjalizacja ekonomika rolnictwa);
- ukończył studia licencjackie na kierunku administracji publicznej;

- ukończył studia podyplomowe na kierunku wyceny nieruchomości;
- ukończył studia podyplomowe na kierunku bankowości;
- członek Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznwców Majątkowych w Gorzowie Wlkp.;
- obecnie wpisany na listę biegłych sądowych;

Certyfikaty

Kontakt

Telefon
602 759 319
Email
su65@wp.pl
Wycena Nieruchomości
Sławomir Urbel
ul. Owocowa 15A
66-431 Janczewo
NIP 599-122-93-89
REGON 081081691